4.0.13991205P0 :نسخه برنامه Copyright By ArangIT 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا برای استفاده بهینه از سامانه جامع آموزش نرم افزارهای لازم را از لینک زیر دانلود و نصب کنید

http://yon.ir/narmafzar2

اخبار و اطلاعيه ها

‹‹ اطلاعاتی موجود نمی باشد ››

محتوای الکترونيکی

‹‹ اطلاعاتی موجود نمی باشد ››

بخشنامه ها

‹‹ اطلاعاتی موجود نمی باشد ››

ارتباط با مدیریت آموزش بیمه ملت

تلفن: 88791001
 

مدیریت: داخلی 138
آموزش همکاران: داخلی 308
آموزش شبکه فروش: داخلی های 107و 108